Binnen 1-3 werkdagen geleverd

Gratis verzending

PRIVACYVERKLARING 
Bubbeltjes 

Bubbeltjes is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals  omschreven in deze privacyverklaring. 

Postadres: Het Arsenaal 11 

E-mailadres: info@bubbeltjes.com 

Telefoonnummer: ________ 

KvK-nummer: 87186292 

Btw-nummer: NL864228831B01 

Bubbeltjes stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van  persoonsgegevens op www.bubbeltjes.com (hierna "de website"), en alle aan de  website gerelateerde domeinen. 

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu  geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke  contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met  persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te  gelden als persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op  enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker"). 

Bubbeltjes verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees  Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke  personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het  vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene  verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening  gegevensbescherming in acht te nemen. 

Bubbeltjes draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de  verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. 

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan  privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via: 

info@bubbeltjes.com. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 7 november 2022. 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT 

Bij het gebruik van de website of diensten van Bubbeltjes kunnen de volgende  persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Gegevens die je identificeren, zoals voor- & achternaam, adres, e-mailadres,  telefoonnummer.  

Financiële informatie (bijv. creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens  en betalingsvorm). 

Verzend-, facturerings- en andere informatie die je verstrekt (zoals  verzendingsnummers en trackinginformatie). 

 1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de  gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

Voor de aflevering van bestelde producten. 

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de  verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende  grondslag: 

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn  persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde  door de gebruiker worden ingetrokken. 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met  de gebruiker. (lid 1 sub b) 
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de  verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c) 
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde  belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende: 

Voor direct-marketingdoeleinden 

Om de beveiliging van de IT-systemen te waarborgen  

Om fraude te voorkomen. 

 1. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens kunnen door Bubbeltjes worden verstrekt aan derden, indien dit  verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de  gegevens zijn verzameld. 

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die  noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Bubbeltjes gegeven opdracht aan de  ontvangers. 

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt  Bubbeltjes er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden  gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden  bewaard.

Bubbeltjes verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële  doeleinden. 

 1. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door Bubbeltjes niet langer gebruikt of opgeslagen  dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens  worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst. 

 1. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS 

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten  aanzien van Bubbeltjes. 

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten  kenbaar maken aan Bubbeltjes middels één van de in deze privacyverklaring  genoemde contactgegevens van Bubbeltjes. 

Bubbeltjes geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek  ongegrond of buitensporig is. 

Bubbeltjes geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek  van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. 

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk  of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker. 

 1. Recht op informatie over de verwerkingen 

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg  over de gegevensverwerking. 

Middels deze privacyverklaring verstrekt Bubbeltjes informatie over de bron van de  gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en  grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming,  de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker. 

 1. Recht van inzage 

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn  persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. 

Bubbeltjes verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht  met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker: 

 • de doelstellingen voor de gegevensverwerking; 
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens  worden doorgegeven; 
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens; 
 • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar; 
 • het recht om een klacht in te dienen. 

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,  wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door  Bubbeltjes. 

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de  verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker  meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een  redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. 

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. 

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van  de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker  anders verzoekt. 

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan  de gebruiker verstrekt. 

 1. Recht op rectificatie 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren  of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. 

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te  corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Bubbeltjes opdragen zijn  persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. 

Bubbeltjes brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de  gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in  verhouding tot de belangen van de gebruiker. Bubbeltjes verstrekt de gebruiker  informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt. 

 1. Recht op gegevenswissing 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens  door Bubbeltjes te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1  Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Bubbeltjes  persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker  verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Bubbeltjes dient in dit geval de nodige  maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te  brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van  persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de  in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen. 

 1. Recht op beperking van de verwerking 

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn  persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1  Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

In het geval van de uitoefening van de beperking van de  persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt: 

 • met de toestemming van de gebruiker; 
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van  algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat. 

Bubbeltjes brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de  beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige  inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Bubbeltjes  verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom  verzoekt. 

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen  van Bubbeltjes in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door  te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Bubbeltjes hem  hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene  verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de  gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar  de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch  niet mogelijk is. 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot  gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is  voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader  van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Bubbeltjes opgedragen is. 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de  rechten en vrijheden van derden. 

 1. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,  vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens  door Bubbeltjes. 

In bovenstaand geval zal Bubbeltjes staken met de verwerking van de  persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Bubbeltjes dwingende gerechtvaardigde  gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen,  rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling,  uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de  gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn  persoonsgegevens. 

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van  direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

 1. Klachtrecht 

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met  betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bubbeltjes bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. 

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de  gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke  wetgeving kunnen worden ingediend. 

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van  toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit  Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 1. HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Bubbeltjes maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden  geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend  bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. 

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden  en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend.  Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. 

Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren  van de website. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden: onder het kopje 'Cookiebeleid'.

 1. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of  een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. 

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de  website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.